Naar de navigatie

Kennisbank

Thema's

Wet- en regelgeving

Dit dossier geeft een uitleg van wet- en regelgeving die voor de herbestemmingspraktijk van belang is, zoals Bouwbesluit 2012 en de Wet geluidhinder. Lees meer ›

Tijdelijk gebruik

Veel gebouwen komen leeg te staan zonder duidelijkheid over een nieuwe toekomst. Ook als er plannen zijn, laat realisatie vaak op zich wachten. De economische crisis heeft geleid tot extra leegstand, maar heeft vooral tot gevolg dat veel bestaande plannen voor de toekomst onzeker zijn geworden. Die omstandigheden leiden ertoe dat eigenaren tegenwoordig vaker besluiten om het gebouw niet leeg te laten staan. Lees meer ›

Ontwerp

De tijd van groei en nieuwbouw is voorbij. Transformatie en herbestemming van gebouwen en gebieden is de belangrijkste nationale opgave voor de komende jaren. Het ontwerp en de ontwerper spelen een belangrijke rol in deze opgave en het vinden van oplossingen. In dit dossier in opbouw treft u aan: een analyse van 10 herbestemmingsprojecten door BNA onderzoek specifiek op de rol van de architect bij herbestemmingsopgaven. Lees meer ›

Krimp en erfgoed

Dit kennisdossier richt zich op de relatie tussen krimp en cultureel erfgoed. Wat betekenen ze voor elkaar en hoe past erfgoed in de aanpak van krimp? Erfgoedspecialisten verbazen zich erover dat erfgoed maar amper aan bod komt in de discussies over en plannen voor krimp. Aan de ene kant wordt erfgoed door krimp bedreigd. Aan de andere kant biedt cultureel erfgoed handvatten om een begeleidende aanpak. Lees meer ›

Gemeenten

In dit dossier vindt u informatie over de manier waarop gemeenten een rol kunnen spelen in het vraagstuk van leegstand en herbestemming, toegelicht aan de hand van voorbeelden van collega-gemeenten. Lees meer ›

Financiering

Herbestemmen gaat verder dan een bespiegeling van droom en daad. De praktijk blijkt weerbarstig. Al is het maar vanwege de regelmatig weerkerende onrendabele top. Het dossier Financiering biedt u informatie over de mogelijkheden die er zijn om herbestemmingsprojecten ook financieel mogelijk te maken. Lees meer ›

© Flickr Martin Heinsius

Duurzaamheid

Duurzaamheid zit in de lift. Ook bij het herbestemmen van leegstaande gebouwen draait het steeds vaker om duurzaamheid. En dan niet in de traditionele betekenis van een lange levensduur, maar in de zin van milieuvriendelijk. Duurzaamheid is het verantwoord omgaan met energie, materiaal, water en ruimte. Daarnaast gaat het om gezond wonen en werken in gebouwen. Soms speelt ook het onderdak bieden aan zeldzame planten en dieren. Lees meer ›

Burgerinitiatief

Bij de herbestemming van gebouwen en complexen zie je steeds vaker de bemoeienis van ondernemende individuen. Initiatieven ontstaan vaak uit betrokkenheid bij een gebouw en bij de geschiedenis van een plek. Waar de rol van burgers tot voor kort vooral bestond uit het protesteren tegen sloop of bepaalde herontwikkelingsplannen, kiezen ondernemende burgers (particulier of in kleinere verbanden) er steeds vaker voor zelf aan de slag te gaan. Lees meer ›

Erfgoedcategorie

Dossier religieus erfgoed, herbestemming kerken

Religieus erfgoed

Leegstaande kerken komen steeds vaker voor in het straatbeeld. In heel Nederland zijn nog 4200 kerkgebouwen met een religieuze functie. Door de ontkerkelijking en vergrijzing wordt de komende jaren een kwart daarvan aan de eredienst onttrokken. Van de 170 kloosters die nog als zodanig in gebruik zijn, blijven er waarschijnlijk zo´n 50 over. Als dit proces zich in tien jaar tijd voltrekt, praten we over twee kerken per week. Over één klooster per maand. En over duizenden religieuze voorwerpen per jaar; van orgel tot miskleed. Lees meer ›

Maatschappelijk vastgoed

De leegstand neemt snel toe. En in de sfeer van de openbare gebouwen is dat net zo. De overheid bezit met de grote hoeveelheid aan leegstaande openbare gebouwen een enorm onbenut potentieel. Dit dossier is een kennisverzameling met betrekking tot de herbestemmingsopgave van de (toekomstige) leegstaande gebouwen van de overheid. Diverse gebouwtypen komen afzonderlijk aan bod: bestuursgebouwen, gerechtsgebouwen en gevangenissen. Lees meer ›

Interieur

Herbestemming van een (monumentaal) pand gaat enerzijds om de bouwkundige structuur en de directe omgeving van het pand, anderzijds is de binnenzijde vaak net zo belangrijk en bepalend voor het vaak jarenlang succesvol functioneren van een gebouw. Wanneer een gebouw zijn functie verliest blijft ‘het verhaal’ van de verloren functie aanwezig. Lees meer ›

Agrarisch erfgoed

In dit kennisdossier vindt u informatie over verschillende aspecten van het herbestemmingsproces van agrarisch erfgoed. Lees meer ›