Naar de navigatie

Subsidies en laagrentende leningen

Vanaf 1 januari 2006 is het BRIM (Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten) van kracht. Deze regeling is bedoeld om planmatig onderhoud van rijksmonumenten te stimuleren. Zie www.cultureelerfgoed.nl voor de laatste stand van zaken.

Naast subsidiemogelijkheden zijn er ook laagrentende leningen mogelijk. Zie hiervoor www.restauratiefonds.nl.

Op provinciaal gebied is er ook een regeling voor boerderijen die geen monumentenstatus hebben op rijksniveau. Deze regeling betreft eveneens een laagrentende lening voor boerderijen met een provinciale of gemeentelijke monumentenstatus of beeldbepalende panden in een beschermd stads- of dorpsgezicht. Inmiddels is deze regeling in negen provincies van kracht. Zie www.restauratiefonds.nl.

Zeeland
In opdracht van de Boerderijenstichting Zeeland is in april 2011 de brochure Cultuurhistorische waardevolle boerderijen in Zeeland verschenen. Hierin staat een overzicht van diverse regelingen of mogelijkheden tot financiering van onderhoud en restauratie van agrarisch erfgoed.