Naar de navigatie

Provincie Drenthe

Het Drentse programma Leegstand en Herbestemming zet vanaf eind 2009 in op agrarisch en industrieel erfgoed, kerken en de Koloniën van Weldadigheid. Inmiddels zijn een twaalftal monumenten herbestemd en gerestaureerd. De instrumenten die worden ingezet zijn:

  • versnellingsmakelaar: deze heeft een sleutelrol, "schakelt en makelt" tussen relevante partijen, brengt partijen bij elkaar, ruikt kansen, is smeerolie tussen partijen;
  •  digitaal loket: dit loket omvat enerzijds het Meldpunt leegstand en anderzijds het communicatiemiddel naar ruimtevragers. Op de website zijn ook de 'herbestemmingsverkenningen' en voorbeeldenbank opgenomen;
  •  herbestemmingsverkenningen: deze haalbaarheidsonderzoeken worden gedaan indien geen sprake is van startklare projecten. Nadat een 0-meting is gedaan worden de ontwikkel(exploitatie) mogelijkheden onderzocht (transitie). De verkenning is de opmaat naar uitvoering van  restauratie en herbestemming van het monument;
  •  subsidies voor de onrendabele top in de restauratie- en herbestemmingskosten van het monument.

Kijk ook op www.herbestemmingnoord.nl.

Stiporegeling
Voor de inpassing van een Bed & Breakfast accommodatie in  een cultuurhistorisch waardevol pand kan onder bepaalde voorwaarden provinciale subsidie worden verleend in het kader van de Stiporegeling. Deze regeling is bedoeld om kleinschalige bedrijvigheid op het Drentse platteland te stimuleren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Stipoloket, tel. 0591 - 652 466, e-mail: info@stipocoach.nl.

 

Daarnaast heeft de Provincie Drenthe voor de provinciale monumenten een laagrentende lening. Deze kan ingezet worden voor restauraties van monumenten in de categorie 'Gebouwde Omgeving'. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van het Nationaal Restauratiefonds.