Naar de navigatie

Rijksregelingen (voor monumenten)


Het Rijk investeert in de restauratie van rijksmonumenten. Restauratieprojecten waarbij herbestemming speelt, worden hiermee ondersteund. Het geld komt beschikbaar in de vorm van laagrentende leningen via het Restauratiefonds en in de vorm van subsidies die worden toegekend door de provincies.

 
Voorkomen van achteruitgang

Door ontkerkelijking, krimp en andere factoren dreigt leegstand en verval voor duizenden oude, monumentale gebouwen. Met de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten bevordert de rijksoverheid een nieuw gebruik van bijvoorbeeld waardevolle kerken, fabrieken en scholen

De minister van OCW heeft voor het herbestemmen van rijksmonumenten de volgende twee subsidieregelingen ontwikkeld:
•Plankostenregeling: om de haalbaarheid van een herbestemming te onderzoeken.
•'Wind en waterdicht' regeling: Ter voorkoming van sloop of langdurige leegstand en in afwachting van een nieuwe bestemming

Meer informatie op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Lenen tegen lage rente

  • Restauratiefonds-hypotheek: voor bedragen tot € 300.000
  • Restauratiefondsplus-hypotheek: voor bedragen vanaf € 300.000

Uitgangspunt is dat een eigenaar een beroep kan doen op een laagrentende lening. Als dat financieel niet mogelijk is, kan subsidie worden aangevraagd. In de praktijk is een laagrentende lening de beste oplossing voor ‘rendabele’ monumenten en een subsidie voor niet-rendabele monumenten.

Uit het Revolving Fund van het Nationaal Restauratiefonds worden laagrentende leningen voor restauraties verstrekt aan eigenaren die voldoende financiële draagkracht hebben om de rente en aflossing van een laagrentende lening te betalen.

Meer informatie op de website van het Restauratiefonds


Restauratiesubsidie via provincies

Voor monumenten waarvoor de Restauratiefondsplus-hypotheek geen haalbare kaart is, komt er jaarlijks via de provincies budget beschikbaar. De provincies zetten die hiernaast eigen middelen in. Zo wordt de financiële slagkracht voor restauraties vergroot.

Meer over de provinciale regelingen leest u op Monumenten.nl


Instandhouden

De restauratie is klaar en het rijksmonument moet nu onderhouden gaan worden. De overheid stimuleert eigenaren van rijksmonumenten planmatig onderhoud te plegen en zo grote, dure restauraties te voorkomen. Om monumenten in stand te houden is er het Brim 2013 (Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten 2013). 

Meer informatie vindt u op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en op Monumenten.nl