Naar de navigatie

Wie doet er mee behalve de afdeling vastgoed

Leegstand is al lang niet meer alleen een vraagstuk van de markt, maar raakt de essenties van de ruimtelijke ordening. Door de almaar toenemende leegstand is de leefbaarheid van vele woon-, werk en winkelgebieden in het geding. Toch is een actieve sturing of betrokkenheid vanuit de overheid daarmee nog geen gegeven. De vraag of en op welke manier een gemeente wil sturen op dit vraagstuk, raakt ook intern vele belangen en opvattingen.

Rolopvatting
Het interne krachtenveld wordt in beeld gebracht op de Argumentenkaart Herbestemming van de VNG en het Nationaal Programma Herbestemming. De kaart geeft een overzicht van alle motieven en argumenten voor of tegen een meer actieve rol van gemeenten en helpt daarmee zaken bespreekbaar te maken. Niet alleen laat zij zien hoe verschillende perspectieven op leegstand mogelijk zijn, maar ook wordt duidelijk dat alleen samenwerking vanuit de verschillende disciplines tot een effectieve aanpak van het probleem kan leiden.

Strategiebepaling
Gemeenten die vinden dat zij een actieve rol moeten vervullen, kunnen hier op verschillende manieren invulling aan geven. In Vizier op Leegstand; een strategiebepaling voor gemeenten is geprobeerd te achterhalen op welke gronden gemeenten kiezen voor een bepaalde aanpak. Rolopvatting, slimme verknopingen met andere beleidsdoelstellingen en pragmatische overwegingen bepalen de koers. In het ‘Vizier op leegstand’ is de praktijk gevangen in zes verschillende benaderingswijzen. Met behulp van een afwegingskader kan een gemeente de eigen voorkeursrichting bepalen. Bij elke benaderingswijze zijn ter inspiratie beschrijvingen opgenomen van referentieprojecten, zoals de 'Aanpak Rotte Kiezen' in de Friese gemeenten, de Amsterdamse loodsen, het makelpunt in Utrecht en de prioriteitennota in Eindhoven.

Zie ook de aanbevelingen in Transformatie en ruimtelijk beleid van het Expertteam Kantoortransformatie.