Naar de navigatie

Krimp en erfgoed

Dit kennisdossier richt zich op de relatie tussen krimp en cultureel erfgoed. Wat betekenen ze voor elkaar en hoe past erfgoed in de aanpak van krimp? Erfgoedspecialisten verbazen zich erover dat erfgoed maar amper aan bod komt in de discussies over en plannen voor krimp. Aan de ene kant wordt erfgoed door krimp bedreigd. Aan de andere kant biedt cultureel erfgoed handvatten om een begeleidende aanpak, strevend naar meer kwaliteit van de leefomgeving, te versterken. Eenvoudig is dit laatste echter niet. Door demografische krimp en de economische crisis zijn de beschikbare middelen zeer beperkt. Of het nu om erfgoed gaat of niet. Ook valt krimp volgens de specialisten niet te bestrijden, maar moet zij worden begeleid.

Krimp is een redelijk nieuw begrip, al helemaal in relatie tot erfgoed. De kennis hierover is daarom nog schaars. In dit kennisdossier vindt u de eerste beschikbare kennis over krimp en erfgoed. Bovendien kunt u het denkproces volgen over de omgang met erfgoed en de inzet daarvan in krimpregio’s. Op basis van onderzoek, praktijkvoorbeelden en/of pilots (in het kader van de Visie Erfgoed en Ruimte, 2011) en inspiratie uit het buitenland zullen de volgende vragen worden beantwoord:

  • Wat zijn de gevolgen van krimp voor het cultureel erfgoed?
  • In hoeverre wordt cultureel erfgoed door krimp bedreigd?
  • Zijn de bestaande beschermingsmiddelen geschikt in de krimpgebieden?
  • Zijn er genoeg middelen (wettelijk, financieel, menselijk) om het erfgoed te beschermen?
  • Of moeten we deze aanpassen, mogelijk de beschermingsstandaard verlagen?
  • Kan cultureel erfgoed een ontwikkelingsmotor zijn in krimpgebieden?
  • Kan erfgoed houvast bieden voor de nieuwe verdunnings- en beheeropgave?
  • Kan erfgoed worden ingezet om krimp te bestrijden en/of te begeleiden en hoe?
  • Is dat een dure utopie of een hoopvolle strategie?