Naar de navigatie

Erfgoed en economisch krimpbeleid

Op lokaal en bovenlokaal niveau wordt in krimpregio's geprobeerd om met een duidelijke profilering specifieke economische activiteiten te versterken of specifieke doelgroepen vast te houden. Soms ligt de relatie met erfgoed voor de hand. Bijvoorbeeld als het gaat om een profilering gericht op toerisme en recreatie. Ook als het gaat om kennisintensieve of creatieve bedrijvigheid is er een relatie. Erfgoed wordt algemeen erkend als vestigingsfactor voor hoger opgeleiden.

Als er geen directe relatie is, kan erfgoed toch 'meedoen' in de ruimtelijke vertaling van economisch beleid, bijvoorbeeld als huisvester van gewenste functies. Een stap verder is het om vanuit de identiteit een regio opnieuw vorm te geven, zoals vooral in Duitsland wel gebeurt met de Internationale Bau Ausstellungen (bijvoorbeeld de IBA Emscher Park, zie Internationaal). Het erfgoed wordt dan benut om een gebied een nieuw elan te geven als impuls voor ontwikkeling.