Naar de navigatie

Verschil leegstandsbeheer, tussentijd en kwartiermaken

Tradtioneel leegstandbeheer heeft vaak geen ander doel dan illegaal gebruik, vernieling of verloedering tegen te gaan. Vaak gaat het om een minimale bezetting op basis van een gebruiksovereenkomst waaraan de gebruikers geen rechten of bescherming kunnen ontlenen.

Tijdelijk gebruik richt zich op zinvol gebruik van het gebouw in de periode dat gezocht wordt naar meer definitieve bestemmingen, met als doel een toegevoegde waarde te creëren. Er zijn twee soorten te onderscheiden.

1. TussenTijd
Degene die gebouwen in de TussenTijd bezit, wacht totdat de procedures en planvorming zijn doorlopen - of tot de betere tijden zijn aangebroken. In de Tussentijd is het doel het gebouw optimaal te gebruiken en opbrengsten te genereren. Leegstand kost immers geld. Daarna wordt gesloopt of alsnog herbestemd naar een andere functie. Voor TussenTijd moeten meer zaken geregeld worden dan bij leegstandbeheer: een deugdelijke planologische titel, veilige ruimtes en heldere beheerafspraken en afspraken tussen gebouweigenaar, gebruikers en beheerder. Belangrijk verschil met leegstandbeheer en antikraak is ook dat bij deze vorm van tijdelijk gebruik in principe aan alle regelgeving moet worden voldaan.

2. Kwartiermaken
Een aantal pioniers gaat intussen een stap verder dan TussenTijd. Zij zetten tijdelijk gebruik in als instrument om - in goed Nederlands - kwartier te maken. Deze initiatiefnemers hebben meestal een helder toekomstbeeld voor ogen, maar realiseren zich dat die toekomst 'niet kan worden gemaakt maar moet ontstaan'. Door een mix van mensen, functies en evenementen bij elkaar te brengen, wordt de locatie op de 'mentale kaart' gezet en een imago of identiteit opgebouwd die hopelijk grotere groepen gebruikers aantrekt. In tegenstelling tot TussenTijd willen de initiatiefnemers van Kwartiermaken de gebruikers - mensen en organisaties - juist vasthouden.

De verdienmodellen van Kwartiermaken zijn niet alleen gebaseerd op besparen van kosten, zoals het merendeel van de TussenTijd-voorbeelden, maar ook op de ontwikkeling van de gebruikers. Soms direct door omzetafhankelijke huren, soms indirect doordat groeiende bedrijven vaak een beter product wensen, hogere huren kunnen betalen en uiteindelijk zelfs zekerheid willen om niet binnen enkele jaren te hoeven verhuizen. En succesvolle bedrijven trekken weer andere bedrijven aan.

Kwartiermaken: van oorsprong militaire term voor troepen die vooruit worden gestuurd om voorbereidingen te treffen voordat de rest van de militairen arriveren. In overdrachtelijke zin: iemand die belast is met de voorbereiding, de organisatie van iets geheel nieuws; voorloper, wegbereider.