Naar de navigatie

Nieuwe spelregels bij herbestemmen

In het verleden bestond in de praktijk veel onduidelijkheid welke voorschriften van toepassing zijn voor herbestemmen. Dat is immers een situatie dat een bestaand gebouw een nieuwe functie krijgt en daarvoor wordt verbouwd. Met het Bouwbesluit 2012 heeft de wetgever deze onduidelijkheid weggenomen.

Een aantal discussiepunten uit het verleden is expliciet in de toelichting opgenomen. Zoals de spelregel dat het veranderen van functie - of bestemming in het bestemmingsplan - geen bouwen is, zoals gedefinieerd in de Woningwet en Wabo (*), maar een administratieve verandering. Als een gebouw dat nu een kantoor is zonder fysieke wijziging kan worden bewoond, is dus geen Omgevingvergunning voor het bouwen nodig (**). De woningen moeten wél voldoen aan de voorschriften voor bestaande bouw, dat is immers de maatschappelijke acceptabele ondergrens die altijd geldt.

(*) Bouwen is gedefinieerd als 'Plaatsen, geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen, veranderen of vergroten', artikel 1.1, lid 1, van de Wabo en in artikel 1, onder a, van de Woningwet.
(**) Wel kan een gebruiksmelding nodig zijn. Voor gebouwen waar aan meer dan tien personen nachtverblijf, of meer dan tien niet-zelfredzame personen dagverblijf wordt aangeboden, is wel een Omgevingvergunning voor brandveilig gebruik nodig (ingevolge art 2.1 Wabo en art 2.2. Bor). Zie schema op blz xx (NVBR).

In onderstaand schema staat aangegeven in welke situatie wel of geen Omgevingvergunning noodzakelijk is.

Schema 1. Wel of geen Omgevingvergunning voor herbestemmen?

BijlageGrootte
Bouwbesluit 2012 - Schema 1.jpg22.42 KB