Naar de navigatie

Waarom een Bouwbesluit?

Op 1 april werd het Bouwbesluit 2012 van kracht. Deze regelgeving maakt herbestemmen, het verbouwen van leegstaande gebouwen voor een andere functie, eenvoudiger. Onder het oude Bouwbesluit moest een verbouwplan aan nieuwbouweisen voldoen, tenzij B&W wilde meewerken aan een verzoek om ontheffing voor die nieuwbouweisen. Bouwbesluit 2012 verandert dat principe.

Voor het grootste deel van alle kwaliteitsaspecten is een verbouwniveau - voorschriften voor verbouw - geïntroduceerd dat stelt dat mag worden volstaan met het 'rechtens verkregen niveau'. Vrij vertaald betekent dat: de kwaliteit die nu in het gebouw aanwezig is. Geen nieuwbouweisen voor die delen die worden gewijzigd, maar lagere eisen. Verbouwen van bestaande gebouwen kan daardoor goedkoper.

Bovendien stelt Bouwbesluit 2012 voor heel Nederland dezelfde eisen bij verbouw en transformatie. Bouwbesluit 2012 geeft initiatiefnemers dus meer zekerheid vooraf aan welke eisen moet worden voldaan. Het afgeven van een Omgevingvergunning kan sneller omdat minder discussie met de toetsende instantie verwacht mag worden. Lagere kosten, meer zekerheid en snellere procedures dus.

Het Bouwbesluit is landelijke regelgeving die borgt dat gebouwen in Nederland veilig, gezond, bruikbaar, energiezuinig en milieuvriendelijk zijn. Het Bouwbesluit bevat voorschriften (of eisen, die termen worden door elkaar gebruikt) voor de minimumkwaliteiten. In de praktijk worden gebouwen - woningen, hotels of een andere functie - vaak van veel hogere kwaliteit gemaakt omdat de consument daarom vraagt.

Het Bouwbesluit bevat voorschriften voor verschillende situaties: voor nieuw- en verbouw en voor bestaande bouw. Gebouwen moeten minimaal aan de eisen voor bestaande bouw voldoen, ook als er geen plan om te verbouwen bestaat. Het niveau bestaande bouw is het laagste kwaliteitsniveau dat maatschappelijk acceptabel is. De voorschriften voor verbouw en nieuwbouw komen op tafel als een verbouw- of nieuwbouwplan wordt gemaakt.

In het kennisdossier Agrarisch erfgoed is voor specifieke ontwerpopgaven bij de herbestemming van boerderijen aandacht besteed aan richtlijnen in het Bouwbesluit.