Naar de navigatie

Wet geluidhinder

De Wet geluidhinder heeft niet betrekking op alle vormen van geluid. Hieronder een overzicht op welke vormen van geluid de wet betrekking heeft en welke vormen van geluid de wet niet regelt.

De Wet geluidhinder regelt de volgende onderwerpen:

 • Toestellen en geluidwerende voorzieningen (bijvoorbeeld Besluit geluidproductie bromfietsen)
 • Industrielawaai, voor zover dit betrekking heeft op industrieterreinen waar zich 'grote lawaaimakers' kunnen vestigen
 • Wegverkeerslawaai (behalve 30 km/h-wegen)
 • Spoorweglawaai
 • Geluidbelastingkaarten en actieplannen (uitwerking Europese richtlijn Omgevingslawaai)

De volgende onderwerpen worden niet geregeld in de Wet geluidhinder:

 • Luchtvaartlawaai (Luchtvaartwet, Wet luchtvaart)
 • Bescherming van werknemers tegen lawaai (Arbeidsomstandighedenwet)
 • Industrielawaai (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)
 • Geluid in de ruimtelijke ordening voor zover niet geregeld in de Wgh (Wet ruimtelijke ordening, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)
 • Geluidswering woningbouw (Woningwet, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)
 • Geluid op straat (APV)