Naar de navigatie

Zonering

De Wet geluidhinder geeft een aantal zones aan om omgevingslawaai voor geluidgevoelige objecten binnen de perken te houden. Het gaat hier om zones langs wegen, spoorwegen en rond industrieterreinen. Deze zones zijn zo bepaald dat er buiten een zone over het algemeen geen geluidniveaus voorkomen die boven de voorkeursgrenswaarde liggen. De hoogte van de grenswaarde hangt af van onder andere het type lawaai, de functie van het gebouw, de situatie (bestaande bouw of nieuwbouw) en van de ligging (binnen of buiten een stedelijk gebied).

Wegverkeerslawaai
De reikwijdte van de Wet geluidhinder is beperkt tot een aandachtsgebied rond wegen. Binnen deze geluidszone zijn de regels van de Wgh van toepassing. De Wgh geldt niet voor 30 km/h-wegen en voor woonerven. Dit is gedaan omdat er vanuit gegaan wordt dat dit soort wegen over het algemeen geen geluidbelasting veroorzaken. De geluidemmissie van een verkeersweg is afhankelijk van het aantal rijstroken en ook de aard van de omgeving. Een geluidszone langs een weg heeft hierdoor geen standaardbreedte. De breedte van de geluidszone van een weg (geen snelweg) binnen de bebouwde kom is maximaal 350 meter en minimaal 250 meter. Voor een weg buiten de bebouwde kom en voor snelwegen is de maximale geluidszone 600 meter en minimaal 250 meter.

Spoorweglawaai
Net als bij het wegverkeerslawaai wordt er bij het spoorweglawaai gebruik gemaakt van geluidszones waarbinnen de Wgh van toepassing is. De breedte van de zone varieert tussen 100 meter en 1300 meter, afhankelijk van het aantal spoorlijnen en de verkeersintensiteit.

Industrielawaai
Zonering van industrielawaai is het ruimtelijk scheiden van industrieterreinen waarop aan de ene kant (grote) lawaaimakers zijn gevestigd en aan de andere kant geluidgevoelige bestemmingen. Door middel van zonering wordt er geprobeerd rechtszekerheid te geven aan zowel bedrijven als aan bewoners en gebruikers van andere geluidgevoelige bestemmingen. Geluidgevoelige bestemmingen worden aan de ene kant beschermd door de Wgh, doordat geluid producerende activiteiten niet onbeperkt mogen worden uitgebreid. Aan de andere kant worden bedrijven die veel geluid produceren ook beschermd door de Wgh, doordat de zonering ervoor zorgt dat er geen geluidgevoelige bestemmingen in de buurt van het bedrijf worden gepland.