Naar de navigatie

Hoger onderwijs

Overzicht onderwijsaanbod (oktober 2013)

De afgelopen jaren is het aantal opleidingen in het hoger onderwijs dat aandacht besteed aan herbestemming flink gegroeid. Blijkbaar raakt het onderwijsdomein doordrongen van nut en noodzaak hiervan en herbezint men zich op de nieuwe tijd: wat moeten we de jonge generatie leren in het omgaan met schaarste en hergebruik.

In oktober 2013 is het Nederlandse onderwijsaanbod op de gebieden vastgoed, ontwerp en erfgoed geactualiseerd. Het overzicht van meer dan 80 opleidingen geeft inzicht in wat waar te leren is en voor welke prijs.

Onderwijsverkenning

Onder invloed van veranderde economische, demografische en ecologische omstandigheden is ook de bouwopgave fors veranderd. De nieuwbouwopgave loopt hard terug en voor de nabije toekomst staat de herbestemming en herontwikkeling van bestaande (monumentale) voorraad centraal. Vanuit het Rijk wordt hier zowel in het (nieuwe) Architectuur- en ruimtelijk ontwerpbeleid 2012+ als in het monumentenzorgbeleid prioriteit aan gegeven. Deze veranderende omstandigheden stellen ook andere of aanvullende eisen aan de nieuwe professionals in de werkvelden bouw, vastgoed, ruimtelijke ordening, ontwerp en erfgoed in termen van kennis, vaardigheden en attitude.

In dit kader deden het College van Rijksadviseurs en het H-team in de eerste helft van 2012 een verkenning met (hoger) onderwijsinstellingen op het terrein van vastgoed, ontwerp én erfgoed. Een probleemstellende notitie en een eerste aanzet voor profielen voor de nieuwe generatie vastgoeddeskundigen, ontwerpers en erfgoeddeskundigen vormden de start van deze verkenning.

Belangrijk onderdeel van de verkenning waren vragen aan onderwijsprofessionals, en hierop volgend een discussie met onderwijsinstellingen, opleiders en studenten. De resulaten van deze verkenning staan hieronder als bijlage.

BijlageGrootte
Herbestemming in het onderwijs_overzicht opleidingen_oktober 2013V2.pdf238.72 KB
Herbestemming in het onderwijs - Wat studenten moeten kennen en kunnen.pdf760.01 KB
Herbestemming in het onderwijs - Overzicht opleidingen (juni 2012).pdf324.56 KB
Herbestemming in het onderwijs - Aanzet tot profielen voor herbestemmingsprofessionals.pdf389.27 KB
Verslag Onderwijsbijeenkomst 21 juni 2012.pdf331.28 KB