Naar de navigatie

Partners in herbestemming

Aedes

Aedes is de branchevereniging van woningcorporaties. Lees meer ›

Agrarisch Erfgoed nederland

Stichting Agrarisch Erfgoed Nederland (AEN) is in 2010 opgericht om het agrarische erfgoed dat Nederland rijk is, te beschermen, te behouden en te blijven gebruiken. Lees meer ›

Architectuur Lokaal

Architectuur Lokaal is het landelijke kenniscentrum voor cultureel opdrachtgeverschap en architectuurbeleid. Vanuit een onafhankelijke positie legt Architectuur Lokaal verbindingen tussen partijen die bij de bouw betrokken zijn. Lees meer ›

BNA

De BNA, voluit de Koninklijke Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA, is de enige algemene Nederlandse beroepsvereniging van architecten. Lees meer ›

BOEi

BOEi is een non-profit organisatie die zich bezighoudt met herbestemmen van industrieel erfgoed. Zij doet dit vanuit verschillende invalshoeken: als investeerder, als ontwikkelaar, als adviseur. Of een combinatie hiervan. Lees meer ›

Bouwend Nederland

Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven, is met ongeveer 5000 aangesloten bouwbedrijven de grootste ondernemersorganisatie in de bouw. De totale bouwsector is in Nederland goed voor 6% van het bruto binnenlands product en voor een productie van 60 miljard euro (prijsniveau 2008). De sector biedt werk aan ruim 500.000 mensen. Lees meer ›

CLUE

CLUE streeft ernaar een vooraanstaand expertisecentrum op het gebied van geschiedenis en erfgoed te worden. Voor Nederland zowel als de rest van Europa. Lees meer ›

Dienst Landelijk Gebied

Dienst Landelijk Gebied werkt vandaag aan het landschap van morgen. Als publieke organisatie met kennis van het landelijk gebied, zorgen wij dat beleid wordt uitgevoerd. Lees meer ›

Erfgoedvereniging Heemschut

Heemschut is de grootste en één van de oudste particuliere verenigingen voor bescherming van cultuurmonumenten. Sinds 1911 zetten actieve burgers zich in voor de waardering en het behoud van waardevolle monumenten en cultuurlandschappen in Nederland. Lees meer ›

Federatie 'Het Behouden Huis'

De Landelijke Federatie 'Het Behouden Huis' is een overkoepelend overlegorgaan waarbij alle actieve Stadsherstelorganisaties en andere organisaties op het gebied van monumentenbehoud zijn aangesloten. Lees meer ›

Federatie grote monumentengemeenten

De federatie grote monumentengemeenten is een verband van ruim 50 grote monumentengemeenten. De federatie houdt zich bezig met onder meer visieontwikkeling, uitwisselen van ervaringen en het voeren van lobby's op nationaal niveau. Lees meer ›

Federatie Welstand

Welstand is één van de meest krachtige instrumenten in de ruimtelijke kwaliteit, een begrip dat betekenis krijgt door de koppeling van de kernbegrippen gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde aan maatschappelijke belangen: de economie, het sociale leven, de ecologie en de cultuur. Lees meer ›

Gelders Genootschap

Gelders Genootschap adviseert over ruimtelijke kwaliteit in brede zin. Vanuit een integrale visie adviseren wij over nieuwe bestemmingsplannen, beeldkwaliteitplannen, grootschalige infrastructuur, landschappelijke en stedenbouwkundige ontwikkelingen, over de identiteit van plekken, herstructurering van woonwijken, provinciale streekplannen en mogelijke ontwikkelingen in een gebied op lange termijn. Lees meer ›

Het College van Rijksadviseurs

Landschap, infrastructuur, ruimtelijke ordening en cultureel erfgoed vormen een onlosmakelijk geheel. Samen bepalen zij het aanzien en de kwaliteit van onze ruimte. Vanuit die gedachte is het College van Rijksadviseurs (CRA) in het leven geroepen. Lees meer ›

Het Oversticht

Het Oversticht is een kennis– en adviesorganisatie op het gebied van ruimtelijke kwaliteit en ruimtelijk erfgoed. Het Oversticht zet zich op actieve en betrokken wijze in voor een kwalitatief hoogwaardige fysieke leefomgeving. Lees meer ›

Hogeschool Utrecht

Hogeschool Utrecht (HU) wil bijdragen aan een duurzame kennissamenleving waarbij de mens het uitgangspunt is. Lees meer ›

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU)

HKU onderscheidt zich met hoger onderwijs in de kunsten en de media en is een drijvende kracht in opleidingen en innovatie voor de creatieve industrie. Aan HKU studeren bijna 4000 studenten in de richtingen Beeldende Kunst, Design, Muziek, Theater, Games en Interactie, Media en Kunstmanagement. HKU is gevestigd in Utrecht, Hilversum en Amersfoort. Lees meer ›

Interprovinciaal Overleg

Het Interprovinciaal Overleg behartigt de gezamenlijke belangen van de provincies. Lees meer ›

KEI

KEI kenniscentrum stedelijke vernieuwing richt zich op de transformatie van de bestaande stad en van de naoorlogse wijken in het bijzonder. Lees meer ›

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Lees meer ›

NAi

Het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) is méér dan een museum. Het is een archief, museum, bibliotheek en cultureel podium ineen. Lees meer ›

Nationaal Programma Herbestemming

Om de aandacht voor herbestemming handen en voeten te geven is een opdracht neergelegd bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De RCE heeft hiertoe een Nationaal Programma Herbestemming in het leven geroepen. Lees meer ›

Nationaal Restauratiefonds

Nationaal Restauratiefonds is een onafhankelijke stichting die financieringen verstrekt en subsidies uitbetaalt aan monumenteigenaren voor restauratie en onderhoud van hun pand. Lees meer ›

Natuurmonumenten

Natuurmonumenten is een vereniging van meer dan 750.000 leden, met een gezamenlijk doel: zorgen voor natuur in Nederland. Daarom verwerven en beheren we natuurgebieden. Lees meer ›

Nicis Institute

Nicis Institute is hét kennisinstituut van, voor en door steden in Nederland. Als kennisinstituut bieden wij informatie over grootstedelijke thema's als Bestuur, Economie, Innovatie, Onderwijs, Veiligheid, Welzijn, Integratie en Wonen. Lees meer ›

Nirov

Het Nirov is een netwerkorganisatie voor professionals uit de publieke en private sector die werken aan ruimtelijke ontwikkeling, bouwen en wonen. Lees meer ›

Platform31

Platform31 is de fusieorganisatie van KEI, Nicis Institute, Nirov en SEV. Platform31 werkt samen met publieke en private partijen aan de vernieuwing en verbetering van stad en regio. Lees meer ›

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed onderzoekt welke aspecten van het erfgoed het beste zijn om te bewaren. En hoe die cultuurhistorische waarden het beste onderhouden kunnen worden. Lees meer ›

RMIT

Afdeling RMIT, onder leiding van Jo Coenen heeft als doel het bevorderen van multidisciplinair onderzoek, onderwijs en kennisuitwisseling op het gebied van transformatie van de bestaande gebouwde omgeving. Lees meer ›

SBRCURnet

SBRCURnet is een onafhankelijk en toonaangevend kennisnetwerk voor de bouwsector. Wij staan voor een continue duurzame kwaliteitsverbetering van onze leefomgeving. Lees meer ›

SEV

De SEV (Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting) is er om innovatieve antwoorden te ontwikkelen voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied van wonen. Lees meer ›

Vakgroep restauratie

De Vakgroep Restauratie is de landelijke branchevereniging van erkende restauratiebouwbedrijven. Lees meer ›

Vereniging Nederlandse Gemeenten

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is de vereniging van en voor alle Nederlandse gemeenten. Lees meer ›

Vereniging Wonen boven Winkels Nederland

De vereniging Wonen boven Winkels Nederland is in 2006 opgericht door lokale partijen die hun kennis en ervaring willen delen. Wonen boven Winkels maakt zich hard dat lege verdiepingen boven winkels weer bewoond worden. Kennisuitwisseling op de werkvloer en verbetering van de structurele condities vormen de hoofdactiviteiten. Lees meer ›